Regulamin korzystania z Platformy Onnetwork

Niniejszy „Regulamin korzystania z Platformy onnetwork” (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera zasady korzystania z systemu informatycznego, który jest dostępny poprzez stronę internetową: www.onnetwork, umożliwiającego emisję materiałów wideo oraz spotów reklamowych wideo osadzanie i pobieranie materiałów wideo oraz korzystanie z biblioteki materiałów wideo, do którego prawa przysługują Onnetwork Sp. z o.o. (zwana dalej: Onnetwork) z siedzibą w Warszawie.

Art. 1.Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 • Platforma - system informatyczny działający pod adresem: onnetwork.tv, zawierający Player wideo wraz z mechanizmem embed do osadzania Materiałów na stronach internetowych, umożliwiający emitowanie Reklamy wideo, agregowanie statystyk oraz dystrybucję Materiałów wideo zgromadzonych w bibliotece.
 • Wydawca - podmiot uprawniony do dysponowania stronami internetowymi zgłoszonymi do współpracy z Platformą.
 • Twórca - podmiot posiadający wszelkie prawa do dysponowania Materiałami, w tym możliwość udostępniania ich Wydawcom za pośrednictwem Platformy.
 • Marketer - podmiot zlecający przeprowadzenie kampanii reklamowej wideo.
 • Partner - w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest nim Wydawca, Twórca lub Marketer.
 • Użytkownik Partnera - osoby, które otrzymały uprawnienia od Partnera do korzystania z funkcjonalności Platformy na koncie Partnera.
 • Materiały - materiały wideo przygotowane lub będące w posiadaniu Wydawcy lub Twórcy, umieszczone na Platformie, do których Wydawca, Twórca oraz Onnetwork posiadają wszelkie wymagane prawem uprawnienia.
 • Materiały Własne - Materiały przekazane na Platformę nie przeznaczone do emisji na stronach innych Wydawców.
 • Materiały Udostępnione - Materiały przekazane na Platformę i przeznaczone przez Wydawcę lub Twórcę do emisji na stronach internetowych innych Wydawców.
 • Materiały VCM (Video Content Marketing) - materiały wideo o charakterze marketingowym promujące w swojej zawartości markę lub zalety produktu.
 • Powierzchnia Emisyjna Wydawcy - części stron internetowych Wydawcy, na których mogą być emitowane Materiały wraz z Reklamą.
 • Reklama - spoty reklamowe wideo.
 • CPM - (Cost Per Mille), model cenowy do rozliczeń w reklamie internetowej, w którym opłata pobierana jest za ilość emisji (wyświetleń) danej Reklamy. Jednostką rozliczeniową jest koszt 1000 wyświetleń.
 • CTR - Współczynnik klikalności (ang. click through rate, CTR) - termin używany w reklamie internetowej oznaczający stosunek między liczbą kliknięć a wyświetleniami reklamy pokazywany w %.
 • VTR - Współczynnik oglądalności (ang. view through rate, VTR) - termin używany w reklamie internetowej oznaczający stosunek między pełnymi obejrzeniami reklamy a startami reklamy pokazywany %.
 • Viewability - Współczynnik oglądalności. Standard ten odnosi się do urządzeń stacjonarnych i mobilnych. Viewability % - to miara określająca jaki % odsłon reklamy znajdowało się w polu widzenia użytkownika (tj. było widocznych na ekranie), dzięki czemu użytkownik mógł zapoznać się z reklamą. Według zasad IAB, reklama może być uznana za widzialną, jeśli przynajmniej połowa jej powierzchni była widoczna przez minimum sekundę na ekranie urządzenia (monitora lub ekranu).
 • Licencja - prawo do udostępniania Materiałów innym Partnerom Onnetwork w ramach Platformy uzyskane przez Onnetwork od Twórcy wraz z prawem do udzielania sublicencji.
 • Sublicencja - prawo przekazane Wydawcy przez Onnetwork do korzystania z Materiałów Udostępnionych na Platformie przez Twórców, bez prawa do udzielania przez Wydawców dalszych sublicencji.

Art. 2.Postanowienia ogólne

 • Korzystanie z Platformy jest możliwe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • W celu uzyskania dostępu do Platformy konieczne jest wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie internetowej: onnetwork.
 • Platforma udostępnia statystyki Reklam i wyświetleń Materiałów, niezbędne do rozliczeń i optymalizacji kampanii reklamowych.
 • Z punktu widzenia niniejszego Regulaminu jeden podmiot może występować w roli Wydawcy, Twórcy i Marketera łącznie lub w każdej z tych ról oddzielnie.
 • Wydawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa do stron internetowych, które zgłosił w procesie rejestracji tj. że jest ich właścicielem lub posiada do nich wszelkie prawa w zakresie niezbędnym do współpracy z Platformą, w tym do emisji Reklam na tych stronach i pobierania z tego tytułu korzyści finansowych.
 • Wydawca wyraża zgodę na emitowanie Reklam wyświetlanych przy Materiałach.
 • Partner wyraża zgodę na używanie przez Onnetwork i jego kontrahentów LOGO Partnera w celu pozyskiwania Reklamy dla Partnera, a w szczególności do używania go w prezentacjach handlowych zarówno papierowych jak i elektronicznych (Licencja odnosząca się do autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do LOGO). Z tytułu wykorzystywania LOGO Partnera przez Onnetwork i jego kontrahentów w celu opisanym powyżej Partnerowi nie przysługuje wynagrodzenie. Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej czy cyfrowo;
  • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej czy cyfrowo;
  • wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej/ lub multimedialnej, do baz danych;
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do LOGO w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w internecie, np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych czy nie odpłatnych;
  • publiczne odtwarzanie, m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/ lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików wideo i /lub wideo, np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy, Iphone, Ipad, itp.;
  • wystawianie lub wyświetlanie;
  • nadawanie analogowe lub cyfrowe wizji i/lub fonii (kodowane lub niekodowane, odpłatne lub nieodpłatne, w jakimkolwiek systemie, formacie lub technologii;
 • Partner wyraża zgodę na używanie przez Onnetwork i jego kontrahentów brandu Partnera oraz logotypów firmy i jego witryn w celu pozyskiwania Reklamy dla Partnera.
 • Platforma używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych również na stronach internetowych Wydawcy. Partnerzy korzystający z Platformy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez Onnetwork.
 • Platforma umożliwia wgrywanie materiałów do serwisu YouTube. Użytkownicy korzystający z tej funkcjonalności powinny zapoznać się z warunkami korzystania z serwisu YouTube. Korzystając z funkcji dodawania materiałów do YouTube czasowo udzielasz zgody platformie Onnetwork na dodawanie materiałów do swojego konta na YouTube.
 • (Warunki korzystania z serwisu Youtube)
 • Oryginały Materiałów wgrywanych na Platformę przez Partnerów przechowywane są na serwerach Onnetwork przez 12 miesięcy. Po tym czasie są usuwane. Materiały te pozostają natomiast na serwerach jako przetworzone do formatów wykorzystywanych na Platformie. Partner może wyrazić chęć pozostawienia oryginałów Materiałów na serwerach Onnetwork na czas dłuższy niż 12 miesięcy. Wówczas usługa taka jest odpłatna.

Art. 3. Zasady rejestracji Wydawcy i Twórcy

 • Partner wypełnia formularz rejestracji na stronie onnetwork.
 • Na adres email podany w procesie rejestracji otrzymuje link aktywujący konto.
 • W przypadku braku w/w linku Partner powinien skontaktować się z Onnetwork pod adres: pomoc@onnetwork.pl.
 • Po aktywowaniu konta użytkownik może się zalogować i zacząć korzystać ze wszystkich funkcjonalności Platformy.
 • Partner dodaje do konta strony internetowe, magazyny Materiałów oraz Materiały.
 • W ciągu 7 dni od momentu rejestracji Onnetwork akceptuje bądź odrzuca strony internetowe Partnera dodane do Platformy. Powiadamia o tym Partnera na adres mailowy podany w procesie rejestracji.

Art. 4 Zobowiązania Wydawcy

 • Wydawca jest zobowiązany do:
  • Udostępnienia Onnetwork Powierzchni Emisyjnej Wydawcy w celu wykorzystywania jej do emisji Reklam pozyskanych przez Onnetwork.
  • Nie osadzania Materiałów wraz z Reklamą obok treści sprzecznych z prawem, obraźliwych, drastycznych, pornograficznych czy sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a także w kontekście sprzecznym z celami promocyjnymi reklamodawcy.
  • Nie zamieszczania za Platformie Materiałów, których publikacja jest niedozwolona, to jest w szczególności o charakterze obraźliwym, pornograficznym, propagującym treści faszystowskie, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, naruszające dobra osób trzecich oraz będące sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  • Zabezpieczenia loginów i haseł dostępu do Platformy przed utratą, kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych.
  • Bezzwłocznego informowania Onnetwork o wszelkich problemach, które mogą mieć wpływ na wyświetlanie Materiałów oraz emisję Reklam.

Art.5. Uprawnienia Wydawcy

 • Wydawca jest uprawniony do:
  • Emitowania poprzez Platformę Reklamy pozyskanej przez siebie na swoich stronach internetowych oraz stronach innych Wydawców (Partnerów Platformy)
  • Dodawania Materiałów Własnych na Platformę.
  • Decydowania o tym, czy Materiały wprowadzone na Platformę zostaną udostępnione innym Wydawcom (Materiały Udostępnione)
  • Wyłączenia Materiału z emisji Reklamy, wówczas ponosi z tego tytułu koszty opisane na Platformie w sekcji Rozliczenia.
  • Umieszczania na Platformie Materiałów VCM wraz z przypisaną do nich stawką oraz wielkością emisji w celu emitowania ich przez innych Wydawców.
  • Emitowania na własnych stronach Materiałów VCM na warunkach określonych przez Wydawców lub Marketerów, którzy te Materiały umieścili na Platformie.

Art. 6 Obowiązki, uprawnienia i oświadczenia Twórcy

 • Twórca jest uprawniony do wprowadzenia Materiałów na Platformę w celu ich udostępniania Wydawcom (Partnerom Platformy),
 • Twórca jest zobowiązany do opisu i skategoryzowania Materiału Udostępnionego w procesie przenoszenia go na Platformę, tak aby był łatwy do wyszukania przez Wydawców.
 • Twórca decyduje czy nadać Materiałom Udostępnionym charakter płatny lub bezpłatny.
 • Twórca decyduje po jakiej stawce udostępnia Materiały Udostępnione Wydawcom.
 • Twórca posiada dostęp do statystyk pozwalających mu na analizowanie swoich przychodów oraz optymalizowanie stawki w celu maksymalnego wykorzystywania Materiałów Udostępnionych przez Wydawców.
 • Z chwilą przekazania Materiału na Platformę Twórca udziela Onnetwork bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej do korzystania z Materiałów Udostępnionych na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów Udostępnionych - wytwarzanie egzemplarzy utworu audiowizualnego techniką cyfrową oraz wprowadzanie utworu audiowizualnego do pamięci trwałej komputera/serwera sieciowego;
  • w zakresie rozpowszechniania Materiałów Udostępnionych - wprowadzanie utworu audiowizualnego do sieci Internet oraz jego publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, za pomocą dowolnych urządzeń technicznych dostępu do sieci Internet, w szczególności komputerów, telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń mobilnych.
 • W ramach współpracy z Platformą Twórca przekazuje Onnetwork uprawnienie do udzielania Wydawcom sublicencji do Materiałów Udostępnionych, z tym zastrzeżeniem, że podmioty te nie mogą udzielać dalszych sublicencji.
 • Twórca oświadcza, że: treści zawarte w Materiałach Udostępnionych nie będą: (i) sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, (ii) propagować ustroju faszystowskiego lub totalitarnego, (iii) nawoływać do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym czy wyznaniowym, (iv) podważać ogólnie przyjętych zasad moralnych, (v) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz zasady współżycia społecznego; przysługują mu wszelkie prawa do Materiałów, a w szczególności przysługują mu autorskie prawa majątkowe z prawem do udzielania licencji.
 • Twórca oświadcza, że Materiały Udostępnione nie są obciążone prawami osób trzecich.
 • Twórca oświadcza, że Korzystanie z Materiałów Udostępnionych nie narusza i nie będzie naruszać autorskich praw osobistych twórców oraz innych praw osób trzecich oraz nie narusza i nie będzie naruszać innych umów licencyjnych dotyczących tych Materiałów.
 • Twórca oświadcza, że posiada zgody osób, których wizerunki zostały uwidocznione w Materiałach Udostępnionych, na wykorzystanie ich wizerunków, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
 • Twórca oświadcza, iż w przypadku, gdy w okresie współpracy z Platformą przeniesie (w całości lub części) na inny podmiot (zależny lub osobę trzecią) prawa udzielone Onnetwork licencją (w szczególności autorskie prawa majątkowe do Materiałów), to zapewni, że licencja będzie nadal obowiązywać, a nowy właściciel praw udzielonych licencją nie będzie podejmował jakichkolwiek działań, które uniemożliwią lub utrudnią Onnetwork lub innym uprawnionym dalsze korzystanie z Materiałów Udostępnionych w pełnym zakresie.
 • Udzielenie licencji, o której mowa w tym artykule obejmuje także zezwolenie na wykonywanie i wykorzystywanie opracowań (tzw. prawa zależne) do Materiałów Udostępnionych, w tym szczególności dokonywania skrótów, tłumaczeń, zmian w tytułach itp.

Art. 7 Obowiązki Onnetwork

 • W zakresie korzystania z Materiałów Onnetwork zobowiązuje się:
  • nie wykorzystywać Materiałów Udostępnionych w kontekście niezgodnym z ich treścią i przeznaczeniem, w szczególności zamieszczając je obok treści obraźliwych, drastycznych, pornograficznych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego,
  • nie usuwać lub modyfikować logotypów/znaków wodnych Twórcy lub podmiotów trzecich, o ile Materiały je zawierają.
 • Wygaśnięcie licencji nie powoduje obowiązku usuwania Materiałów Udostępnionych przez Onnetwork z archiwalnych katalogów stron internetowych objętych zakresem licencji lub udzielonej przez Onnetwork sublicencji.
 • Onnetwork dba, aby treści emitowanej Reklamy nie były sprzeczne z prawem, nie naruszały zasad współżycia społecznego oraz praw osób trzecich;
 • Onnetwork zobowiązuje się do dostarczenia na Platformie danych statystycznych umożliwiających rozliczanie oraz optymalizowanie kampanii reklamowych.

Art. 8 Ograniczenia techniczne

 • O każdej niemożności skorzystania z Platformy Partner powinien poinformować Onnetwork na adres: pomoc@onnetwork.pl.
 • Onnetwork zapewnia, iż dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Platformy przebiegało w sposób niezakłócony. Onnetwork nie gwarantuje jednak absolutnie nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Platformy.
 • Onnetwork zastrzega sobie prawo do okresowego ograniczenia dostępności do Platformy w celu jego konserwacji lub rozwoju, ale jest zobowiązany do powiadomienia o tym Partnera.
 • Onnetwork zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych (spowodowanych np. wymianą sprzętu, przeglądem) w funkcjonowaniu Platformy, o których Onnetwork nie jest zobowiązany informować Partnera.
 • Onnetwork nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie do Platformy wynikające z kwestii technicznych występujących na sprzęcie komputerowym Partnera (m.in. firewalle, odtwarzacze plików multimedialnych, programy antywirusowe).

Art. 9 Wynagrodzenia i rozliczenia

 • Co do zasady korzystanie z funkcjonalności Platformy jest bezpłatne. Onnetwork i Partnerzy otrzymują wynagrodzenie na zasadach opisanych poniżej.
 • Partner może otrzymać wynagrodzenie od Onnetwork w związku z: emisją Reklamy na stronach własnych przy Materiałach Własnych i Udostępnionych, emisją Reklamy przy Materiałach Udostępnionych innym Wydawcom, emisją Materiałów VCM.
 • Onnetwork może otrzymać od Partnera wynagrodzenie w związku z: emisją Reklamy pozyskanej przez Wydawcę i emitowanej na stronie własnej, emisją Reklamy przy Materiałach Udostępnionych, emisją Materiałów VCM oraz wyłączeniem Materiałów przez Wydawcę z emisji Reklamy.
 • Podstawą wynagrodzenia są stawki za CPM związane z liczbą wyświetleń Reklamy przy Materiałach lub emisją Materiałów.
 • Stawki za CPM określone są w Umowach Partnerskich na Platformie w sekcji Rozliczenia.
 • Stawka za CPM za emisję Reklamy może azależeć od trzech wskaźników: CTR, VTR oraz Viewability, które posiadają przypisane do nich wagi.
 • Całość wynagrodzenia netto to liczba wyświetleń Reklamy (podzielona przez 1000: zamiana na CPM) pomnożona przez stawki CPM. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o podatek VAT, należny na podstawie aktualnych przepisów prawa.
 • Do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym (miesiąc emisji reklamy), Onnetwork przekaże Partnerowi za pomocą wiadomości e-mail finalną informację dotyczącą rozliczenia za Reklamę. Dane prezentowane na Platformie są danymi szacunkowymi. Rozliczenie z Partnerem odbywa się na bazie statystyk Marketerów.
 • Na podstawie tych danych Partner i Onnetwork wystawiają faktury VAT.
 • Płatność faktur następuje w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturach.
 • Onnetwork oraz Partnerzy wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w plikach pdf, które Partner zobowiązuje się wysyłać na adres poczty elektronicznej: faktura@onnetwork.pl. a Onnetwork na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub inny, jeśli Strony ustalą to w odrębnej korespondencji.
 • Faktury dla Partnera zostaną wystawione na w oparciu o dane określone w procesie rejestracji, natomiast dla Onnetwork należy wystawiać na: Onnetwork Sp. z o.o. Ul. Ciołka 17 lok. 320, 01-445 Warszawa, NIP: 5272715951

Art. 10 Postanowienia końcowe

 • Partner oświadcza, iż jego dane i oświadczenia złożone w procesie rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym i w związku z tym Partner ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.
 • Regulamin może być zmieniony przez Onnetwork w dowolnym czasie. O zmianach Regulaminu Partnerzy oraz Użytkownicy Partnerów zostaną powiadomieni w trakcie procesu logowania do Platformy. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne od chwili ich zamieszczenia na stronie onnetwork. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Partner lub Użytkownik Partnera traci możliwość korzystania z Platformy.
 • Wszelkie spory wynikające z zobowiązań związanych z Regulaminem rozstrzygane będą w oparciu o prawo polskie przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Onnetwork. Partnerzy i Onnetwork oświadczają, że w przypadku powstania między nimi sporów zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do ich polubownego rozwiązania.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017. Wszelkie umowy zawarte pomiędzy Onnetwork a Partnerem przed datą wejścia Regulaminu w życie są ważne, a ich zapisy obowiązujące.
 • Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności. Podmioty korzystające z Platformy potwierdzają, że zapoznały się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, akceptują ich postanowienia i zobowiązują się do ich przestrzegania.
 • Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

Polityka Prywatności Platformy Onnetwork

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Platforma onnetwork (zwana też: Platforma, serwis) oraz zasady dotyczące wykorzystania plików cookies. Regulamin Platformy onnetwork oraz Polityka Prywatności są dokumentami ściśle ze sobą powiązanymi. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystanie z Platformy onnetwork. Prywatność użytkowników traktujemy bardzo poważnie. Ochrona danych odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (zwane RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych osobowych

Podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane użytkowników jest: Onnetwork Sp. z o.o.(zwany dalej: Onnetwork) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-445) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000514215, NIP: 527271595, o kapitale zakładowym 100 000 PLN.

Zbierane dane

Onnetwork nie zbiera i nie przetwarza danych wrażliwych.

Dane użytkowników będą zbierane i przetwarzane podczas korzystania z usług naszego serwisu. Są to dane udostępnione w ramach rejestracji na serwisie oraz dane zbierane automatycznie w związku z połączeniem urządzenia końcowego użytkownika z systemem Platformy onnetwork. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług serwisu.

onnetwork wykorzystuje także pliki cookies, czyli niewielkie informacje zapisywane na twoim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie).

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane

Dane osobowe użytkowników przekazane w procesie rejestracji na Platformie onnetwork podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu uzyskania przez użytkownika dostępu do Platformy i komunikacji z Tobą w celach związanych z funkcjonowaniem Platformy.

Pliki cookies pozwalają na dostosowanie naszej usługi do potrzeb użytkowników, umożliwiają opracowanie badań metrycznych i statystyk oglądalności, a także zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych, do ingerencji w funkcjonowanie programów komputerowych, nie zmieniają konfiguracji komputera użytkownika, nie pozwalają na identyfikację tożsamości użytkownika. Wyłączenie plików cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez użytkownika. Zmiany w ustawieniach plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe przekazane w procesie rejestracji na Platformie nie są udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim w celu wykorzystania ich w procesie komunikacji marketingowej.

Pliki cookies przetwarzane przez Onnetwork mogą być także wykorzystywane przez zaufane podmioty trzecie (partnerzy), a w szczególności przez współpracujących z Platformą onnetwork reklamodawców, agencje reklamowe oraz firmy świadczące usługi analityczne.

Zapewniamy, że od 25 maja 2018 r. dane te będą udostępniane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ( zwane RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego takich danych.

Administrator ma prawo do udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionych do ich otrzymywania na podstawie odpowiednich przepisów prawa, np. sądom czy organom ścigania.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Onnetwork zapewnia, że od 25 maja 2018 r. użytkownikom przekazującym swoje dane w ramach współpracy z Platformą onnetwork wszystkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ( zwane RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego takich danych oraz innych przepisów prawa dotyczących danych osobowych, w tym w szczególności: prawa do żądania dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, przeniesienia, wstrzymania i ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu na przetwarzanie jego danych.

Użytkownikowi przysługuje w szczególności prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania w sytuacji, kiedy Onnetwork zamierzał przetwarzać je w celach marketingowych lub przekazywać je innemu administratorowi.

Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Platforma korzysta także z usługi YouTube API Services.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Onnetwork możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: biuro@onnetwork.pl

Polityka prywatności GoogleUstawienia prywatności dla usług Google

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, w celu jak najlepszego zabezpieczenia gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione, przed zmianą, utratą oraz zniszczeniem.

Do zbieranych danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Administratora oraz jego Zaufanych Partnerów.

Działania w tym zakresie będą regularnie weryfikowane i dostosowywane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.