Informacje o zbieraniu i ochronie danych użytkowników

Poniższy dokument dotyczy użytkowników korzystających z usług dostarczania treści wideo przez Onnetwork Sp. o.o.

Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem platformy onnetwork.tv powinieneś zapoznać się z Polityką Prywatności platformy onnetwork.tv.


Jako użytkownik korzystający z usług dostarczania treści wideo przez Onnetwork Sp. z o.o. masz prawo wiedzieć o fakcie zbierania oraz przetwarzania danych dotyczących Ciebie, masz prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia tych danych jak również możesz zabronić nam zbierania i wykorzystywania tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), które wchodzi w życie 25 maja 2018r.

Onnetwork Sp. z o.o. zbiera i zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika dane związane z użytkownikiem. Dane te są zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług dostarczania treści wideo. Dane te zapisywane są na urządzeniu użytkownika jako małe pliki nazywane "ciasteczkami" ("cookies").
Usługi dostarczania treści wideo świadczone przez Onnetwork Sp. z o.o. wykorzystują dwa zasadnicze rodzaje plików cookies ze względu na termin ich przechowywania:
Sesyjne pliki cookies (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu użytkownika jedynie w czasie korzystania ze strony, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki.
Stałe pliki cookies – przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czyli czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika.

Danymi tymi zarządza Onnetwork Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 17,lok.320 oraz nasi Zaufani Partnerzy z którymi stale współpracujemy. W szczególności dane są zbierane przez:
- Google Inc. Z Polityką Prywatności Google można zapoznać się tutaj,
- TVN S.A. Z Polityką Prywatności TVN S.A. można zapoznać się tutaj,
- Smart AdServer. Z Polityką Prywatności Smart AdServer można zapoznać się tutaj,
- AdForm A/S. Z Polityką Prywatności AdForm A/S można zapoznać się tutaj,
- AppNexus. Z Polityką Prywatności AppNexus można zapoznać się tutaj,
- Gemius S.A. Z Polityką Prywatności Gemius S.A. można zapoznać się tutaj.
- Adrino. Z Polityką Prywatności Adrino można zapoznać się tutaj,
- Clickonometrics. Z Polityką Prywatności Clickonometrics można zapoznać się tutaj,
- Criteo. Z Polityką Prywatności Criteo można zapoznać się tutaj,
- DoubleClick. Z Polityką Prywatności DoubleClick można zapoznać się tutaj,
- iBILLBOARD. Z Polityką Prywatności iBILLBOARD można zapoznać się tutaj,
- Oath. Z Polityką Prywatności Oath można zapoznać się tutaj,
- PubMatic. Z Polityką Prywatności PubMatic można zapoznać się tutaj,
- Teads.TV. Z Polityką Prywatności Teads.TV można zapoznać się tutaj,
- The Trade Desk. Z Polityką Prywatności The Trade Desk można zapoznać się tutaj,
- Xaxis. Z Polityką Prywatności Xaxis można zapoznać się tutaj,

Dane o których mowa powyżej przetwarzamy aby:
- umożliwić ci działanie usługi. Dane te są niezbędne do poprawnego funkcjonowania usługi i przechowywane są tylko do momentu zamknięcia przeglądarki,
- dopasować treści do Twoich preferencji np. proponując podobne tematycznie materiały do tych, które już obejrzałeś,
- usprawnić działanie oferowanych Ci usług np. pomijając treści lub elementy którymi nie wykazywałeś zainteresowania,
- aby dopasować wyświetlane Ci oferty do Twoich zainteresowań lub blokować niepożądane reklamy,
- aby wykryć różne sytuacje mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w sieci np. oszustwa internetowe,
- aby mierzyć wielkość ruchu sieciowego w celu poprawy świadczenia naszych usług.

Zgodnie z obowiązującym prawem zebrane dane możemy przekazywać podmiotom współpracującym z nami np. podwykonawcom usług oraz na żądanie wszelkim organom uprawnionym do dostępu do takich danych na podstawie przepisów odrębnych np. policji lub sądom.

Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej (w tym ich wersji na urządzenia mobilne). W wielu przypadkach opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Każdy użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookies na swoje urządzenie. Wykorzystywana przez użytkownika przeglądarka może także informować o ustawieniach prywatności, w tym wymagać zgody na ustawienia przed jej instalacją lub aktualizacją w celu dalszego korzystania.

Informujemy, że wyłączenie przyjmowania plików cookies może niekorzystnie wpłynąć na wygodę użytkowania stron, uniemożliwić korzystanie z części usług.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na stronach producentów przeglądarek lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Poniżej zawarte są odnośniki do stron internetowych producentów popularnych przeglądarek opisujących ustawienia plików cookies oraz możliwości ich przeglądania i usuwania:
Przeglądarka Opera
Przeglądarka Firefox
Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Microsoft EDGE
Przeglądarka Safari


Naciskając jeden z poniższych przycisków możesz pozwolić lub zabronić nam zbierania i przetwarzania opisanych danych.
ZABRANIAM ZBIERANIA I WYKORZYSTYWANIA MOICH DANYCH
ZEZWALAM NA ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE MOICH DANYCH

Information on the collection and protection of user data

This document concerns users making use of Onnetwork Sp. o.o. video provision services.

If you are a registered user of the onnetwork.tv platform, you should acquaint yourself with the Privacy Policy of the onnetwork.tv platform.


As a user making use of Onnetwork Sp. o.o. video provision services, you have the right to know about the collection and processing of data relating to you, you have the right to access those data, have them modified or erased, or forbid us to collect or use those data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (‘General Data Protection Regulation’ or ‘GDPR’), which enters into force on 25 May 2018.

Onnetwork Sp. z o.o. shall collect data relating to the user and record the same on an end-user device. The data shall be collected and processed for the purpose of providing video provision services. The said data shall be recorded on the user device as small files called ‘cookies’.
The video provision services of Onnetwork Sp. z o.o. use two principal kinds of cookies in terms of the duration of their storage:
Session cookies (temporary) – stored on the user’s device only during the use of the page, that is until shutting the web page, or turning off the user’s browser.
Permanent cookies – stored on the user’s device until the end of their lifetime (i.e. the time of their parametrized operation) or their removal by the user.


The data shall be managed by Onnetwork Sp. z o.o. of ul. Erazma Ciołka 17/320, 01-445 Warsaw, and by our Trusted Partners, with whom we work on an ongoing basis. In particular, data are collected by:
- Google Inc. The Google Privacy Policy can be consulted here,
- TVN S.A. The TVN S.A. Privacy Policy can be consulted here,
- Smart AdServer. The Smart AdServer Privacy Policy can be consulted here,
- AdForm A/S. The AdForm A/S Privacy Policy can be consulted here,
- AppNexus. The AppNexus Privacy Policy can be consulted here,
- Gemius S.A. The Gemius S.A. Privacy Policy can be consulted here.
- Adrino. The Adrino Privacy Policy can be consulted here,
- Clickonometrics. The Clickonometrics Privacy Policy can be consulted here,
- Criteo. The Criteo Privacy Policy can be consulted here,
- DoubleClick. The DoubleClick Privacy Policy can be consulted here,
- iBILLBOARD. The iBILLBOARD Privacy Policy can be consulted here,
- Oath. The Oath Privacy Policy can be consulted here,
- PubMatic. The PubMatic Privacy Policy can be consulted here,
- Teads.TV. The Teads.TV Privacy Policy can be consulted here,
- The Trade Desk. The Trade Desk Privacy Policy can be consulted here,
- Xaxis. The Xaxis Privacy Policy can be consulted here,

We process the said data to:
- enable the operation of the service for you; these data are necessary for the correct functioning of the service and stored only until the browser is shut down;
- adjust the contents to your preferences, e.g. by proposing content thematically related to that you have already watched;
- improve the efficiency of services offered to you, e.g. by omitting contents or items that you have shown no interest in;
- adjust the offers displayed to you to your interests or block undesired advertising;
- detect various situations that may threaten network security, such as online fraud;
- measure the size of network traffic to improve the quality of the provision of our services.

In line with the applicable legislation, we can provide the collected data to entities working with us, such as our service subcontractors, or, if requested, to any authority authorized to access such data under separate regulations, e.g. the police or courts.
The settings applicable to cookies are separate for each browser (including its version for mobile devices). In many cases, the default option is to allow the acceptance of cookies. However, every user can switch this option off completely or limit the acceptance of cookies by their devices. The browser used by the user can also provide privacy setting information, including requiring consent to settings before its installation or update for further use.

We inform you that disabling cookies may unfavourably affect the convenience of using web pages or prevent the use of some services.

Information on cookie settings or complete cookie disabling in each browser is available on the websites of the browser manufacturers or in the ‘Help’ section of the menu of the browser.

The links below are to the websites of the manufacturers of popular web browsers that describe the cookie settings and the possibilities of reviewing and removing them:
Opera
Firefox
Chrome
Microsoft EDGE
Safari

By pressing one of the buttons below, you can allow or prohibit our collection and processing of the data described.
I FORBID TO COLLECT AND PROCESS DATA RELATED TO ME
I ALLOW YOU TO COLLECT AND PROCESS DATA RELATED TO ME